Chunk (2017/18)

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

Goose (2016/17)

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

McFly (2015/16)

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

Kitt (2014/15)

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

Johnny 5 (2013/14)

 • Team 4940's first Bot  

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • Facts about me 

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon